Zajímalo vás někdy, jak se dají vypočítat životy monster, získané zkušenosti a jaký má na to vliv celkový počet hráčů ve hře? Pak jste na správné adrese. V tomto článku si totiž objasníme, jaký má vliv počet hráčů na některé z herních mechanismů.

Tento článek se skládá z několika kapitol. Jsou to:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vliv počtu hráčů na hru

Za běžných podmínek platí, že obtížnost hry odpovídá počtu hráčů v dané hře. Čím je ve hře více hráčů, tím je monstra obtíženější zabít. Mají totiž více životů a způsobují také větší poškození. Zvětšuje se ale také zkušenost, kterou hráč po zabití monstra získá.

Ve stručnosti tedy lze říci, že:

  • získávání zkušeností je rychlejší
  • zabíjení monster trvá delší dobu
  • šance na nalezení předmětů je vyšší

Nutno dodat, že počet hráčů ve hře nemá vliv na kvalitu předmětů. Navíc tu je ještě jedna komplikace: rozlišují se totiž dva typy hráčů – ti, kteří jsou v jedné družině (tzv. party) a ti, kteří v ní zařazení nejsou. Tento rozdíl má pak vliv na některé aspekty hry.

▲ Nahoru ▲

Životy monster

Celkový počet životů (tzv. hit points) monstra se násobí počtem hráčů ve hře podle níže uvedeného vzorce, který se liší podle toho, o jakou verzi hry jde. Vše nejlépe vystihuje tato tabulka:

Verze hry Vzorec pro výpočet životů monstra
1.00 – 1.08 X * n
1.09 viz tabulka níže
1.10 a vyšší X * (n+1)/2

X je základní množství životů monstra
n je počet hráčů ve hře

Počet hráčů Životy monstra v 1.08 Životy monstra v 1.09 Životy monstra v 1.10 a výše
1 100% 100% 100%
2 200% 200% 150%
3 300% 300% 200%
4 400% 400% 250%
5 500% 450% 300%
6 600% 520% 350%
7 700% 570% 400%
8 800% 620% 450%
10 700%
20 1200%
40 2200%
64 3400%

▲ Nahoru ▲

Poškození a útočné hodnocení monstra

Každý hráč ve hře také zvyšuje poškození (damage) a útočné hodnocení (attack rating) monster, a to konkrétně o 6.25%. To platí pro monstra typu champion či unique (včetně akt bossů) a navíc je takové poškození ještě zesíleno o kritický úder (critical strike).

Uvedených 6.25% platí jak pro monstra útočící zblízka, tak z dálky. Pokud však monstrum ovládá nějaké skilly, nemusí to už vždy platit. Nutno také dodat, že tento „bonus“ neplatí pro monstra v klasickém Diablu 2 bez datadisku Lord of Destruction.

Počet hráčů Bonus do poškození a útočného hodnocení
1 00.00%
2 06.25%
3 12.50%
4 18.75%
5 25.00%
6 31.25%
7 37.50%
8 43.75%

▲ Nahoru ▲

Zkušenosti

Jak již bylo řečeno v úvodu, se zvyšujícím se počtem hráčů se zvyšuje také množství zkušeností (experience), které hráč získává. Pro výpočet zkušeností se využívá několik vzorců podle toho, o jakou verzi hry jde – viz následující tabulka:

Verze hry Vzorec pro výpočet získaných zkušeností
1.00 – 1.08 X * (2n + 1)/3
1.09 viz tabulka níže
1.10 a vyšší X * (n+1)/2

X je základní množství získaných zkušeností
n je počet hráčů ve hře

Jak lze vyčíst ze vzorců a z tabulek, jde o velmi podobný výpočet, jako tomu bylo u životů monster.

Počet hráčů Zkušenosti v 1.08 Zkušenosti v 1.09 Zkušenosti v 1.10 a výše
1 100% 100% 100%
2 167% 175% 150%
3 233% 250% 200%
4 300% 325% 250%
5 367% 375% 300%
6 433% 400% 350%
7 500% 425% 400%
8 567% 450% 450%
10 455%
20 505%
40 605%
64 725%

▲ Nahoru ▲

Předměty

Jak již bylo řečeno, počet hráčů ve hře neovlivňuje kvalitu předmětů. To ale neplatí o kvantitě předmětů, tedy jejich množství. To se totiž se zvýšeným počtem hráčů zvětšuje. Jaký je ale konkrétní vztah mezi počtem hráčů a množstvím předmětů?

Nejdříve je potřeba si ujasnit, co to znamená pojem nodrop. U každého monstra je totiž určitá šance na to, že z něj nevypadne žádný předmět. Čím větší hodnotu nodrop má, tím větší je šance, že z monstra nevypadne žádný předmět. A čím více je hráčů ve hře, tím je tato hodnota menší (platí pro verzi 1.11) – viz následující výpočet:

NewNoDrop=int( ProbSum/(1/((NoDrop/(NoDrop+ProbSum))^N)-1) )

přičemž N=int(1+AdditionalPlayers/2+Clo­sePartiedPlayers/2)

Nyní k vysvětlení:

  • AdditionalPlayers je počet hráčů v místě, kde bylo dané monstrum zabito.
  • ClosePartiedPlayers je celkový počet hráčů ve vaší družině (party) a kteří jsou také ve vaší blízkosti (nejdále však ve vzdálenosti dvou obrazovek).
  • ProbSum=Prob1+Prob2+Prob3+…+Prob10
  • Int = zkracování zlomkové části hodnoty.

Zatím to asi vypadá docela komplikovaně, takže si to ještě jednou vysvětleme v praxi. U běžných normálních monster platí, že čím více hráčů je ve hře, tím je drop vyšší. Avšak u super unikátních (např. Pindleskin) a unikátních monster a u championů nemá počet hráčů na drop žádný vliv. Platí ale, že:

  • super unikátní monstra mají drop vždy 2 předměty.
  • unikátní monstra mají drop vždy 1 předmět.

Bossové to mají komplikovanější: nodrop se u nich sníží na hodnotu 0, pokud bude ve hře 5 hráčů, kteří nebudou v žádné družině, nebo pokud budou ve hře v blízkosti 3 hráči a všichni budou v jedné družině. V Single Playeru je pak rozdíl mezi dropem pro 3 hráče a 5 hráčů minimální.

Z výše uvedeného výpočtu také vyplývá, že u hráčů, kteří nejsou v žádné družině, má vliv na drop jen každý druhý hráč ve hře. To platí i pro simulované hráče pomocí příkazu players x. Takže pokud chcete pomocí simulovaných hráčů zvýšit šanci na drop, zadávejte počty hráčů v hodnotách 3, 5 a 7. Jinými slovy, ať už je ve hře 7 nebo 8 hráčů, šance na drop je pořád stejná. Obdobně to platí u 5 a 6 hráčů, u 3 a 4 hráčů a u 1 hráče a 2 hráčů. To všechno se ale týká jen vztahu mezi počtem hráčů a dropem, nikoli zkušenostmi a počty životů monster, které, jak již bylo uvedeno výše, se mění s každým počtem hráčů.

▲ Nahoru ▲

Skilly a vlastnosti

Zajímavá situace je u skillů a schopností, protože když se ve hře zvýší počet hráčů, tak se zvýší i životy a poškození monster. Jenže hráčovy vlastnosti jsou stále stejné. Takže se zde přímo nabízí otázka: jak zachovat účinnost dovedností stále na stejné úrovni i přesto, že monstra je mnohem obtížnější zabít?

Odpověď je poměrně jednoduchá: stačí používat skilly, které jsou přímo spojené s životy monster a jejich účinnost je v podstatě stále stejná – ať už má monstrum jakkoli velké množství životů. Příkladem může být Necromancerova dovednost Corpse Explosion, která způsobuje poškození, které se odvíjí od životů monster (mezi 60% a 100%).

Je tu ale ještě jedna komplikace – vycházejí takové skilly ze základního počtu životů, které má monstrum při hře jednoho hráče, nebo z životů, které mají monstra po zvětšení počtu hráčů ve hře (pomocí příkazu players x)? Odpověď není jednoznačná. Záleží totiž na tom, jakou verzi hry máte.

Níže je uvedena tabulka některých skillů a vlastností. Symbol + znamená, že skill či vlastnost vychází ze životů po zvětšení počtu hráčů ve hře (příkazem Players X). Symbol – znamená, že vychází ze základních životů.

Skill nebo vlastnost Verze
  1.10s+ 1.10a 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00
Static Field + + + + + + + + + + + +
Corpse Explosion + + + +
Death Sentry + N N N N N N N
Crushing Blow + + + + S S S S S S S
Summoned minions (HPs) + + + + + + + + + +
Revived monsters (HPs) + + + + + + + +

N = Nedostupné
S = podléhá sice změně počtu hráčů ve hře, ale pro výpočet vlastnosti Crushing Blow se používá jiný výpočet

▲ Nahoru ▲

Příkaz Players X

Od verze 1.09 je možné uměle upravit množství hráčů ve hře na Single Player, Open Battle.net a v Non Battle.net Multiplayer módu. A jak to funguje? Úplně jednoduše: během normální hry stačí stisknout klávesu „Enter“ a po otevření chatovacího okna napsat následující příkaz:

players x

kde x je libovolné množství hráčů (logicky ale nesmí být menší než skutečný počet hráčů ve hře). Po zadání příkazu je potřeba stisknout klávesu „Enter“. Ve hře by se pak měla objevit hláška, že „počet hráčů byl nastaven na x“.

Pro lepší pochopení ještě jeden příklad: pokud hrají dva hráči přes TCP/IP, hodnota x musí být větší nebo rovna 3. Jakýkoli jiný příkaz by byl v tomto případě ignorován a tudíž nevykonán.

Použití tohoto příkazu se liší v jednotlivých verzích hry, nicméně je potřeba vzít v úvahu, že tento příkaz simuluje pouze hráče, kteří nejsou v žádné družině (party). To je důležité zejména pro drop, o kterém byla řeč o několik řádků výše.

Také je potřeba si uvědomit, že Players X neovlivní monstra, která se objeví v okamžiku, kdy zadáváte tento příkaz. Přesná vzdálenost, od které se tento příkaz uplatňuje není známá, ale z testování vyplývá, že by měla být zadaným příkazem ovlivněna všechna monstra ve vzdálenosti větší než vzdálenost Mephista od vstupních dveřích v lokaci Durance of Hate Level 3. Nejvhodnější místo pro aktivaci příkazu je však hlavní město.

Přestože monstra jsou tímto příkazem ovlivněna až v nějaké vzdálenosti, na „klikatelné“ předměty (např. truhly, skrýše, urny apod.) začne tento příkaz platit okamžitě. Teoreticky je tedy možné například vymlátit nějakou lokaci od monster na normální mód jednoho hráče, potom si aktivovat příkaz Players X a projít všechny truhly či skrýše v dané lokaci, aby se např. minimalizoval nodrop (= šance na to, že nic nevypadne – viz výše).

Když měl počet hráčů ve verzi 1.09 vliv na životy vyvolaných pomocníků (např. Golem či Valkyrie), bylo výhodné změnit nastavení počtu hráčů na maximum před vykouzlením a poté okamžitě přepnout počet hráčů na nižší úroveň. Ve verzi 1.10 už však počet hráčů přestal mít vliv na životy pomocníků.

Na závěr ještě shrnutí podpory příkazu Players X:

Verze Podoba příkazu Hodnota X Poznámka
1.00 až 1.08 Příkaz nepodporován.
1.09a/b players x 1 – 64 Po zadání příkazu se neobjeví žádná hláška.
1.09c/d players x 1 – 8 Po zadání příkazu se neobjeví žádná hláška.
1.10 a 1.11 /players x 1 – 8 Po zadání příkazu se objeví hláška, že počet hráčů byl nastaven na hodnotu x.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Herní mechanismy.