Původ jmen některých bossů z Diablo II a Diablo III

Ptáte se někdy sami sebe, kde se Blizzard inspiroval jmény pro hlavní záporáky v Diablo II a Diablo III?

Andariel a Duriel

Jak Blizzard přišel na jména Andariel a Duriel mi dlouho zůstávalo záhadou. Jednou jsem si všiml dvou Archandělů. Ariel a Uriel. Od tud už to byl jen kousek. Nejspíš před obě jména přidali písmeno „D“. A pro lepší výslovnost Dariel vznikl Andariel. Proč byl Andariel předělán na ženu nám asi na vždy zůstane obestřeno tajemstvím. Jisté je, že obě jména mají svůj původ v hebrejštině.

Auriel, také psáno jako Ari’el, Arael, nebo Ariael, je často označován za lva či lvici boží. Na jedné stránce věnované andělům se objevuje tento text:

Ve mně se setkává podsvětí a svět živých lidí. Mé paprsky pronikají závojem mezi oběma světy, umožňují překročit hranice a odhalují pradávná mystéria hledačům pravdy.“

Nepřipomíná vám to něco?

Uriel, Oriel a Uriʾel. To jsou jména pro anděla pokání. Nejspíš proto má Duriel klepeta připomínající septnuté ruce. Jen jsou obrácená dolů. Uriel je často vyobrazován s ohnivým mečem před branami Ráje, stejně nelítostný jako démoni. V novodobé historii je vyobrazován jako posel slunce, oheň boží, anděl Boží přítomnosti, archanděl spásy, obličej Boží, a co je nejvíce zajímavé, předsedá Tartaru – peklu (podst. jméno Tartarus, peklo).

Pozoruhodné je ještě jedna transkripce Urielova jména – Auriel.

Mephisto

Hebrejština, zdá se, dala slušný základ herní sérii Diablo. Volně přeloženo znamená, „ten kdo rozpoutovává lži“. Toto jméno může být i kombinací tří řeckých slov „me“, „phos“, a „philis“. Ne-světlo-milující.

Jméno Mephistoteles se poprvé objevuje v německé legendě o Faustovi. Spousta z nás ji zná. Podle mnohých výkladů Mephistoteles pouze sbírá duše, které posléze pošle do pekla. Vzpomeňte si na filmeček k třetímu aktu, kdy Diablo vstupuje skrz portál do pekla. Na černé barvě portálu si můžete všimnout obličejů, vše doprovázeneno strašným křikem duší, které se dostávají do pekla.

Baal

Jméno Baal má původ hned mnohonásobný. V hebrejštině znamená „pán“, „vlastník“, nebo „manžel“. V Hebrejštině můžeme najít i výraz Baal-zebúb, „pán much“ a má chránit proti škodlivému hmyzu. Jedná se zřejmě o zesměšnění jména Baal Zebúl, „pán vyvýšeného místa“.

Pro druhý původ musíme putovat na blízký východ, do oblasti mezi Izrael a dnes válkou zmítané Sýrii. V dávných dobách, ještě před nástupem islámu, zde byla dominantí Kanaánská božstva. Jedním z bohů byl i Baal, Pán nebes, nejvyšší bůh počasí (bůh bouře, deště) a plodnosti. Byl patronem zemědělců a pastevců. V syrské Palmýře donedávna stál chrám zasvěcený bohu Baalovi, ale v roce 2015 byl zničen příslušníky Islámského Státu (známí také pod zkratkami DAESH, ISIS, ISIL).

Pro další význam musíme do Egypta. Pouštní kočovníci, beduíni, ale i prostí egypťané uctívali Baala jako boha Slunce. Byl vyobrazován jako muž se špičatou bradou a rohatou přilbou. Baal byl mimo jiné i bohem války, nebe, bouře, plodnosti a dobré úrody. Lidé jej uctívali, aby chránil dobytek a plodiny. Baal měl být odpovědný za sucho, morové epidemie a další pohromy.

Feničané, ale i další národy na blízkém východě, používali slovo Baal pro označení více bohů. Baala v jisté míře přejali i Židé, ale jeho uctívání je považováno za rouhání.

Baal se vyskytuje v Bibli, zde se jedná o označení vícero bohů nekřesťanských, starých, původních náboženství. Z hebrejského označení můžeme snadno vyvodit jméno nám dobře známé, Belzebub. V Novém Zákoně je Belzebub padlý anděl a je označován jako kníže démonů.

Mnoha lidem znalých Diablo II vyskakují žilky, pokud někdo nevysloví jméno tohoto záporáka [Bejl]. Po prozkoumání několika zdrojů vás mohu ujistit, že česká výslovnost [Bál] je zcela správná.

Belial

Nebo také Belhor, Baalial, Beliar, Beliall, Beliel a Baal-ial. Jeho jméno překládáno jako „pán domýšlivosti“. Původ toho jména opět musíme hledat v hebrejštině. Zde se vyskutuje pojem Bliol, zvrácený, ze kterého nejspíš výše popsaná jména vzešla. V hebrejštině taktéž Belial znamená nanicovatého člověka, bezbožníka, nebo zločince.

První zmínky o Belialovi najdeme v židovských apokryfách.

Belial se taktéž objevuje v Písmu. Belial, společně se Satanem, vedl rebelii proti Nebi a Bohu a byl prvním padlým andělem. Přisuzuje se mu, že je otcem Lucifera. Belialovým dominiem bylo nepřátelství, bezpráví a lež. Belial najdeme nejčastěji ve spojení „syn beliála“ (z beliala syn -> z lehké děvy syn), „muž beliala, nebo „žena beliala“. Tato slovní spojení mají představovat bezcennost, nicotnost, prázdnotu.

V judaismu je Belial označení pro démona zla, v židovské apokalyptické literatuře má jméno Beliar a je biblickým ekvivalentem Satana.

Pokud se někdo snaží Beliala přivolat, zjeví se jako dvojanděl sedící na ohnivém povoze.

Azmodan

Slovo Azmodan má zřejmě původ v hebrejském Asmodai, Ashmedai. Jedná se o démona, který představoval jeden ze smrtelných hříchů (Sin), chtíč (Lust). V Diablo 3 má Azmodan přídomek Lord of Sin, pán hříchů. Chtíč představuje Cydaea. V Talmudu, jednom ze základních autoritativních textů židovské víry, je Ašmodaj (jedna z možných variant slova Asmodeus) spojován se sexualitou se zaměřením na mladé dívky, které jej poté následují a jsou Ašmodajem posedlé. Asmodeus má obecně zálibu v ženách. Což by vysvětlovalo Cydiu. V některých legendách je je Ašmodaj vypodobňován jako manžel Lilith, démonky ze sumerské a mezopotámské mytologie. Lilith je v Diablo příběhu démonka, která společně s Inariem dala vzniknout světu Sanctuary. Že by Azmodan měl možnost brát na sebe podobu anděla? Že by svedl dceru Mephista? Trochu se to komplikuje, že?

Malthael

Mělo by je jednat o hebrejskou složeninu a odvozeninu slov Malat Hatael, mal’ake ha-mavet, Maweth, Mavet(h). V překladu nic jiného, než „Anděl smrti.“ Taktéž existují teorie, že má původ v Malthusiánství, demografickém, ekonomickém a sociologickém směru, jemuž dal vzniknout Thomas Robert Malthus. T. Malthus obhajoval kontrolu populačního růstu, aby byl zajištěn dostatek prostředků obživy pro současné a následující generace. Jak? Nikde to není přímo napsané, ale asi není potřeba zabíhat do detailů, nejspíš se neliší od Malthaelových, tudíž vyhladit lidstvo.

Komentáře 5

  1. Ano, ve starém zákoně je popisována i rasa Nephilim ( Nephalem ), která vznikla křížením andělů a lidí – to jsou ti bájní hrdinové dávných věků. Všechna jména vycházejí z mytologie mezopotámské oblasti, kolíbky civilizace. Hebrejci čerpali z mnohých pramenů, v jejich mytologfii-stejně jako v Koránu, existuje pověst o svržených andělích Asmodeus, Azael atd.

  2. Díky za zajímavé info

  3. Paráda, zajimavý článek. Díky

  4. Vinz Clortho

    Pěkné shrnutí. Díky za článek

  Přidat komentář